Diagnoza pedagogiczna

Diagnoza pedagogiczna jest jednym z elementów procesu diagnostycznego. Jej celem jest określenie rodzaju i przyczyn niepowodzeń szkolnych doświadczanych przez dziecko.

Badanie pedagogiczne obejmuje:

  • ocenę umiejętności czytania (tempo, technika, poprawność i rozumienie)
  • ocenę pisania (rodzaj błędów, tempo, technika)
  • znajomość zasad ortografii
  • ocenę poziomu podstawowych wiadomości z j. polskiego i matematyki w oparciu o przeprowadzone testy specjalistyczne oraz analizę dostarczonych wytworów szkolnych

Ponadto na proces diagnozy składa się rozmowa z rodzicem (opiekunem prawnym) i dzieckiem oraz obserwacja dziecka w trakcie badania.

Diagnoza przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacyjnym.

Diagnoza pedagogiczna zalecana jest, gdy w diagnozie psychologicznej stwierdzono przeciętne lub duże możliwości intelektualne, a mimo to występują trudności w opanowaniu wiedzy i umiejętności wymaganych programem szkolnym.

Badanie służy określeniu poziomu wiedzy i umiejętności badanego dziecka w stosunku do wymagań programowych obowiązujących na danym etapie kształcenia z poszczególnych przedmiotów. Diagnoza pedagogiczna polega na wnikliwym przeanalizowaniu przyczyn trudności w uczeniu się poszczególnych przedmiotów i wskazaniu, jakie jest podłoże tych trudności.

Opinia wydawana po badaniu jest adekwatnym opisem badanego, podaje istotne cechy jego funkcjonowania oraz zawiera zalecenia do dalszej pracy.

Uzyskane w procesie diagnozy informacje stanowią podstawę do udzielania wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Podejmowane działania mają charakter profilaktyczny, korekcyjny, terapeutyczny, psychoedukacyjny oraz wychowawczy.

Badanie pedagogiczne przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacyjnym.

Po przeprowadzeniu badania sporządzana jest opinia na temat funkcjonowania dziecka. Na prośbę rodzica/opiekuna opinia jest omawiana przez terapeutę na spotkaniu. Wówczas wyjaśniane jest profesjonalne słownictwo zawarte w opinii, zalecenia do pracy z dzieckiem. Rodzice mają okazję do zadawania pytań, wyjaśniania wątpliwości.