TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

zajęcia indywidualne lub grupowe (max. do 3 osób)

to zajęcia indywidualne lub grupowe dla dzieci i młodzieży  z Zespołem Aspergera, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, ADHD, FAS, ale także:

 • z problemami adaptacyjnymi – dzieci nieśmiałe i izolujące się od rówieśników, którym trudność sprawiają kontakty społeczne
 • z zaburzeniami zachowania
 • z obniżoną motywacją do nauki
 • z deficytami umiejętności (np. nieumiejętnością radzenia sobie z trudnymi sytuacjami)
 • z zaniżoną samooceną
 • z nasilonymi symptomami w trakcie kryzysów rozwojowych

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez naukę pożądanych i społecznie akceptowanych reakcji i zachowań, niwelowanie zachowań niepożądanych, trudnych dla dziecka. Stwarzają sytuacje podnoszące poczucie wartości każdego z uczestników. Nakierowane są na kształtowanie podstawowych kompetencji społecznych.

Terapia dla dzieci i młodzieży to regularne spotkania, odbywające się najczęściej raz w tygodniu. W zależności od potrzeb, problemu i chęci Klienta.

Rozpoczęcie terapii z dzieckiem  zawsze poprzedzane jest konsultacjami z rodzicem/rodzicami, mającymi na celu określenie kontekstu pojawienia się trudności.

Trening Umiejętności Społecznych ukierunkowany jest na kształtowanie umiejętności:

 • zawierania znajomości
 • słuchania
 • zadawania pytań
 • odmawiania
 • inicjowania rozmowy
 • dyskutowania
 • reagowania na krytykę
 • wyrażania krytyki
 • radzenia sobie z uczuciami, w tym: rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu i rozczarowania
 • rozumienia punktu widzenia drugiej osoby
 • rozumienia mowy ciała
 • dostosowania  zachowania do kontekstu
 • przyjemności z kontaktów społecznych.

Metody wykorzystywane na zajęciach:

Muzykoterapia:

… relaksacja, rozwijanie zaufania, kształtowanie interakcji, słuchanie, wizualizacja, ruch przy muzyce

Bajkoterapia (dostosowana do wieku uczestnika/ów):

… bajki i opowiadania relaksacyjne, psychoedukacyjne, terapeutyczne, teksty literackie wprowadzające w świat wartości

Drama:

… elementy pantomimy, stop-klatka, etiudy dramowe, wywiady, sytuacje symulowane

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne:

… ćwiczenia prowadzące do świadomości własnego ciała, pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu, ułatwiające nawiązywanie kontaktu i współpracy

Metody rozwiązywania konfliktów:

… mediacje (w tym rówieśnicza), negocjacje, koncyliacje

Techniki poznawcze i behawioralne dla dzieci i młodzieży autystycznej, z lękami, depresją.

Ponadto:

… gry i zabawy dydaktyczne, gry kooperacyjne, dyskusje, w tym poker kryterialny, arteterapia z wykorzystaniem technik plastycznych, burza mózgów

Jak uczę…

Trzy podstawowe elementy Treningu Umiejętności Społecznych:

 1. zdobywanie wiedzy – wiem, co trzeba zrobić
 2. nabywanie umiejętności – umiem to zrobić
 3. generalizacja umiejętności – to, co już umiem, wykorzystuje w codziennym życiu