TERAPIA PEDAGOGICZNA

indywidualna lub grupowa (max. do 3 osób)

Jeśli …

dziecko ma problem w nauce (np. czytania, pisania), szybko się męczy, nie potrafi się skoncentrować na zadaniach, szybko się zniechęca, ma trudności emocjonalne lub ma zdiagnozowaną dysleksję lub inne zaburzenia rozwojowe, warto skorzystać z zajęć terapii pedagogicznej.

Trudnościom szkolnym często towarzyszą także trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych.

Terapia pedagogiczna stwarza dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju, sprowadza się do korekcji, czyli usprawniania zaburzonych funkcji poznawczych i ruchowych dziecka oraz ich współdziałania, a także do kompensacji – usprawniania funkcji dobrze rozwijających się celem wspomagania tych słabiej funkcjonujących lub częściowego ich zastępowania.

Terapia dla dzieci i młodzieży to regularne spotkania, odbywające się najczęściej raz w tygodniu. W zależności od potrzeb, problemu i chęci Klienta.

Rozpoczęcie terapii z dzieckiem  zawsze poprzedzane jest konsultacjami z rodzicem/rodzicami, mającymi na celu określenie kontekstu pojawienia się trudności.

W moim gabinecie oferuję kompleksową pomoc pedagogiczną skierowaną do dzieci i młodzieży:

 • z trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia),
 • mających trudności z ortografią (dysortografia),
 • mających trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia),
 • o nieprawidłowym opóźnionym, nieharmonijnym rozwoju psychoruchowym – inteligencji przeciętnej i niższej niż przeciętna,
 • które wolniej się uczą i trudno jest im osiągnąć sukces w szkole.
 • które mają problemy z koncentracją uwagi, spostrzeganiem, zapamiętywaniem oraz nadpobudliwością,
 • dla dzieci nieśmiałych, wycofanych, mało samodzielnych

W czym pomoże udział w zajęciach?

Zajęcia terapii pedagogicznej, przejawiających trudności w czytaniu i pisaniu, przyczynią się do usprawniania i rozwoju funkcji psychomotorycznych, istotnych w opanowaniu umiejętności szkolnych. Ponadto udział w zajęciach zapewni dzieciom potrzebę osiągania sukcesu i wzmocni ich poczucie własnej wartości.

Terapia pedagogiczna jest działaniem mającym na celu korygowanie i kompensowanie przyczyn i objawów trudności dzieci w uczeniu się. W efekcie terapii powinna nastąpić u dzieci zmiana postaw wobec trudności i niepowodzeń szkolnych oraz wzrost motywacji do uczenia się.

Trudnościom szkolnym często towarzyszą także trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych. Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju – eliminowanie emocjonalnych i społecznych konsekwencji niepowodzeń szkolnych.

Zasady podczas terapii:

 • program pracy dostosowany indywidualnie do każdego dziecka
 • środki, metody i formy pracy dobierane adekwatnie do możliwości psychofizycznych dziecka
 • praca z dzieckiem opiera się na wykorzystaniu jego mocnych stron
 • materiał dydaktyczny atrakcyjny dla dziecka, dobierany indywidualnie, w zależności od występujących trudności
 • trudności są przezwyciężane poprzez dawanie dziecku możliwości uwierzenia we własne siły, zdolności i umiejętności, co znacznie podnosi samoocenę
 • stopniowanie trudności z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych dziecka
 • ćwiczenia są wykonywane tak długo, aż dziecko nabędzie daną umiejętność w satysfakcjonującym stopniu umożliwiającym pracę nad kolejnymi trudnościami
 • skupianie się na funkcjach najbardziej zaburzonych i na umiejętnościach najmniej opanowanych
 • ćwiczenia nad kilkoma funkcjami jednocześnie zapobiegają wystąpieniu u dziecka zniechęcenia i poczucia przemęczenia
 • ćwiczenia trudniejsze przeplatane są ćwiczeniami łatwiejszymi
 • systematyczność uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych umożliwia dziecku szybsze nabycie umiejętności i przezwyciężenie trudności
 • specjalistyczne zajęcia w odpowiednich warunkach chronią dziecko przed dalszymi negatywnymi następstwami niepowodzeń szkolnych